Post an ads - ทำนายชื่อ และนามสกุลฟรี http://www.postanads.com/story.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5 การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ ห้ามใช้อักขระวรรคกาลกิณีในชื่อ เพศชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ เพศหญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ หรือใช้วรรคอื่นๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ Wed, 26 Sep 2018 13:03:35 UTC en